• VEDTÆGTER FOR  SØBY TENNISKLUB

 • NAVN:

Klubbens navn er NR. SØBY TENNISKLUB, Nr. Søby, 5792 Årslev. Hjemsted er Fåborg-Midtfyn Kommune.

 • 2. FORMAL:

Klubbens formål er at fremme tennisspillet og hermed konditionen for udøverne.

 • 3. TILHØRSFORHOLD:

Klubben er medlem af DGI – Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og derved underkastet denne organisa­tions vedtægter og love,

 • 4. GENERALFORSAMLING:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Dens beslutninger er gyldige ved simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal – skrift­ligt, når bestyrelsen eller mindst halvdelen af de mødte medlemmer forlanger det.

Kun aktive medlemmer har stemmeret.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves skriftlig afstemning, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen«

 

 • 5. ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ekstra­ordinær generalforsamling kan indkaldes med 24 timers varsel og afholdes efter bestyrelsens beslutning, el­ler når mindst 1/2 delen af de stemmehere11igede med­lemmer stiller skriftlig motiveret forlangende herom.

 • 6. ORDSTYRER:

På generalforsamlingen vælges ordstyrer, der leder forhandlingerne og påser, at klubbens vedtægter over­holdes.

 • 7. BESTYRELSEN:

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse – bestående af formand – kasserer og 5 medlemmer. Den vælges for 2 år af gangen, således, at formanden og 2 medlemmer vælges det ene år i marts og kasserer og 3 medlemmer vælges det andet år i marts. Der vælges desuden 1 bestyrelsessuppleant samt 1 revisor. Bestyrelsessuppleanten er revisor. Der vælges endvidere revisorsuppleant.

 

 • 8. VALGET:

Bestyrelsesvalget foregår skriftligt hvis en eller flere deltagere ønsker det.

Optælling af stemmer sker straks ved den siddende formand og 2 af generalforsamlingen valgte medlemmer.

 

 • 9. LEDELSEN:

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand – sek­retær. Den kontraherer på klubbens vegne og admi­nistrerer dens midler, Den kan optage nye medlemmer og slette restanter.

Bestyrelsen uddeler spilletider og påser at banen og klubhuset er intakt.

 

 • 10. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med næstformanden.

 

 • 11. KASSEREREN.

Kassereren fører medlemskartotek og drager omsorg for at kartoteket er ajourført

S 12. REGNSKAB.

Kassereren fører kassebog. Til hver kassepost skal præ­steres et bilag. Det årlige regnskab, der følger kommunens regnskabsår (kalenderår) revideres og forelægges generalforsamlingen.

Klubbens kontante midler – bortset fra kassebehold­ning på et af bestyrelsen fastsat beløb – skal gøres frugtbringende ved indsættelse i anerkendt pengeinsti­tut!

Udtræk af klubbens midler kan kun ske ved kassereren,

 

 • 13. SEKRETÆREN.

Sekretæren fører forhandlingsprotokol for bestyrelsen og generalforsamlingens forhandlinger og assisterer formanden med at føre korrespondance.

 

S 14. BESTYRELSESMEDLEMMER,

Et bestyrelsesmedlem, der uden at anmelde lovlig for­fald udebliver 3 på hinanden følgende gange fra be­styrelsesmøde, betragtes som udtrådt af bestyrelsen og erstattes af suppleant.

 

 • 15. UDMELDELSE.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Den udmeldte kan ikke gøre krav på klubmidler (penge).

 

S 16. KONTINGENT.

Kontingentet for medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling.  Ekstra kontingent kan ikke opkræ­ves uden en generalforsamlingsbeslutning.

 

S 17. MEDLEMMET.

Det enkelte medlem er ansvarlig for de af ham benyt­tede klubfaci1iteter og er pligtig til at erstatte skader forårsaget ved skødesløshed.

Alle der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent kan blive medlem af foreningen.

En enig bestyrelse har ret til at ekskludere medlemmer som misligholder anlægget eller på anden måde er til gene for foreningen og dens medlemmer.

 

 • 18. OPLØSNING.

Klubben kan kun opløses af en generalforsamling, på

hvilken 3/4 af klubbens aktive medlemmer stemmer for.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

 • 19. Hæftelse
  Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
  For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

Omstående vedtægter godkendt på stiftende generalfor­samling den 1. marts 1980.

 

Nyt § 3 den 3/3-88, hvorefter § 4 til 19 har fået nyt nr.

Vedtægtsændring 2009:

Ændringer til § 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18.

 • 12 er udgået og §13-19 (nu §12-18) har fået nyt nr. Ny §19.

Pbv. Peter Krabbe Jepsen, formand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER FOR

 

 

 1. SØBY TENNISKLUB